NAGY FRANCISKA

NAGY FRANCISKA

József Attila- és IBBY- díjas író honlapja

Adatvédelmi szabályzat

 

(automatikus fordítás)

 

Ezt a tájékoztatást a személyes adatok védelméről szóló 2016/679/EU rendelet 13. cikke alapján nyújtjuk.

 

Az adatkezelő:

 

Bertha Franciska Margit

Via G. Visconti 30 Castelletto d’Orba

fra@framusic.it

 

Az átruházás jellege

 

Az adatok megadása nem kötelező. Az adatok megadásának megtagadása lehetetlenné teszi a kapcsolatfelvételt az alább megjelölt célokból. A marketing célú adatszolgáltatás nem kötelező, és nem jelenti azt, hogy a többi cél érdekében nem lehet felvenni vele a kapcsolatot.

 

A feldolgozás célja és jogalapja

 

– az Adatkezelővel kötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése és/vagy az Érintett által a szerződés megkötését megelőzően benyújtott konkrét kérések teljesítése.

– a törvényekben, rendeletekben vagy uniós jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése.

– marketingtevékenységek, mint például, de nem kizárólagosan, hírlevelek küldése; képzési és tájékoztató anyagok küldése; marketinganyagok küldése e-mailben, hírlevélben, papír alapon, sms-ben, mms-ben és új kommunikációs platformokon, mint például, de nem kizárólagosan, WhatsApp, Twitter, Facebook, Viber, Telegram, Skype.

 

Az a) és b) pont szerinti célok tekintetében tájékoztatjuk Önt, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi feldolgozásához és továbbításához nincs szükség az Ön hozzájárulására, mivel az ilyen feldolgozás a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy az Ön által a szerződés megkötését megelőzően kért szolgáltatások teljesítéséhez, valamint a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

 

A fenti c) cél tekintetében minden Érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor megtagadja az Adatkezelő hozzájárulását az adatkezeléshez, anélkül, hogy ez hátrányos következményekkel járna a szerződéses kapcsolatra és/vagy az Ön által a szerződés megkötését megelőzően kért szolgáltatások teljesítésére nézve.

 

Az adatfeldolgozás módozatai

 

Az összegyűjtött adatokat számítógépes eszközökkel dolgozzák fel.

 

Az adatvesztés, a jogellenes vagy helytelen felhasználás és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaznak.

 

Ki dolgozza fel az Ön adatait

 

A személyes adatok feldolgozása a fent említett telephelyen történik, és azt kijelölt személyzet végzi.

 

Az Ön adatainak tárolási ideje.

 

A szerződéses vagy gazdasági célból, például számlázás céljából feldolgozott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelező időtartamig kezeljük.

 

Panasztétel

 

Ez nem érinti az érintett személy azon jogát, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál.

 

Az érintettek jogai az EU 2016/679 15. cikke alapján

 

Az érintetteknek joguk van tudni, hogy kezelik-e a rájuk vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, akkor jogosultak tájékoztatást kapni a következőkről:

 

– az adatkezelés céljai

– az érintett adatkategóriákról

– a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen, ha harmadik országbeli címzettekről vagy nemzetközi szervezetekről van szó

– amennyiben lehetséges, a személyes adatok megőrzésének időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározására szolgáló kritériumok

– az érintettnek az adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, vagy tiltakozhat azok kezelése ellen.

– a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog;

– amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, az eredetükre vonatkozó minden rendelkezésre álló információ;

– az automatizált döntéshozatali eljárás megléte, beleértve a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett profilalkotást, és legalább ilyen esetekben az alkalmazott logikára, valamint az adatkezelés fontosságára és az érintettre gyakorolt várható következményeire vonatkozó érdemi információk.

 

A kérelmeket a fent megadott e-mail címre vagy a fent megadott címekre kell küldeni postai úton.

 

 

My Agile Privacy
A honlap a működéséhez szükséges technikai, valamint analitikai sütiket, cookie-kat használ. A „rendben” gombra kattintva elfogadod a sütiket, az x-re kattintva elutasítod, a beállításoknál pedig személyre szabhatod őket.
error: Content is protected !!